The dance of Romianiko - To Fioro tou Levante

The dance of Romianiko

The dance of Romianiko

Date: February 22,2020 and time 22:00
Location: Zakynthos Kazino

The Fioro of Levante at Zakynthos Kazino